اهداف مجموعه یشیل

مهمترین هدف مجموعه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و فرهنگ غنی هموطنان در ایجاد فضاهای جدید برای ایجاد رفاه و آرامش خانواده تنوع در طیف رنگی و تمایز محصولات را برای ایجاد تعادل در قیمت و کیفیت متناسب با هر بودجه ایی برای تمام اقشار جامعه در سیاست های بلند مدت خود جزء الویت های کاری قرار داده است.

امید که موفقیت های مجموعه یشیل در راه ترقی و پیشرفت و ارائه خدمت به همنوعان کماکان ادامه یابد.